Rettsikkerhet for utviklingshemmede i Molde kommune truet

Det er kjent for de fleste av Romsdals Budstikkes lesere at Molde Kommune sliter med å holde sine budsjetter. Et av de områdene som sliter mest har vært Helse og Omsorg. Dette resulterte i nedskjæringer i tilbudet til 69 av de 87 funksjonshemmede som kommunen har et ansvar for å levere tjenester til, og som var omfattet av gjennomgangen. I klartekst vil det si at 80% av de utviklingshemmede som har fått revurdert sine lovpålagte tjenester etter konsulentens mal, har fått redusert hjelp.

For å se hva som kunne gjøres med å få til innsparinger på en begrenset del av denne sektoren engasjerte kommunen et eksternt konsulentfirma (Rune Devold AS) for å gjennomgå driften av TFH (Tiltak for Funksjonshemmede). Ikke uventet kom det frem muligheter for store besparelser, slik det alltid gjør når denne typen eksterne konsulenter får innpass. Det er tross alt funnene i en kommune som brukes som salgsargument når tilsvarende tjenester skal markedsføres til neste kommune med samme utfordringer. Med kommunens ledelse og ivrige politikere på nakken, ble analyseresultatene benyttet til å gjennomføre betydelige innsparinger.

Lovverket stiller bestemte krav til saksbehandlingen når tjenestetilbudet til denne gruppen skal fastsettes. I saksfremstillingen til politikerne skriver administrasjonen at hastverket med å få gjennomført innsparingene gjorde det umulig å gi rom for lovpålagt brukermedvirkning denne gangen, men at en ville prøve å få til slik brukermedvirkning ved neste gjennomgang. Hvorfor Molde kommunes politikere da ikke sendte saken tilbake til administrasjonen med beskjed om å sørge for at saksbehandlingen ble gjort i tråd med lovverket er totalt uforståelig. Kommunen har tross alt også egne jurister som vel må ha som oppgave å sørge for at administrasjonen i sin saksbehandling holder seg innenfor lovverket.                                                  En av Fylkesmannen sine oppgaver er å føre tilsyn med kommunal saksbehandling og sørge for at kommunene både følger regler for forsvarlig saksbehandling, samt gir de tjenestene til sine innbyggere som lovverket bestemmer. Ganske umiddelbart etter at nedskjæringene i de lovpålagte tjenestene til de utviklingshemmede ble gjennomført og nedskjæringene ble meddelt mottakerne skjedde følgende:      

1. Det ble sendt klage til Fylkesmannen på nedskjæringene i tilbudene for noen enkeltpersoner. Så vidt NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Molde og omegn lokallag kjenner til, gjelder dette mindre enn 10 av de 69 som fikk reduserte tjenester. Innholdet i disse klagene er lokallaget ikke kjent med. Å sende en slik klage forutsetter at du som verge/pårørende ikke tar for gitt at kommunen i sine vedtak følger lovverket, og at du også som verge tar arbeidet med å sende inn en klage. Unge som eldre verger/pårørende til de som er mottakere av kommunale tjenester, er slitne av arbeid over år med å følge opp om vedtakene er i tråd med den hjelpen den enkelte har rett på.

2. NFU Molde og Omegn lokallag sendte også en generell tilsynsklage til Fylkesmannen der det blant annet ble klaget på feil i saksbehandlingen i kommunen. Det ble anmodet om gjennomføring av et tilsyn for å ivareta rettsikkerheten for de som allerede hadde fått kutt i sine lovpålagte tjenester. Et av de viktigste momentene i klagen var at lovens krav om brukermedvirkning ikke var fulgt. Det ble også bedt om rask saksbehandling siden kutt i tilbudene var omfattende og allerede iverksatt med store kutt i tjenestene for mange av lokallagets medlemmer.

Les hele saken i Romsdals Budstikke.

Rettsikkerhet for utviklingshemmede i Molde kommune

Leserinnlegg Bakgrunnen Det er kjent for de fleste av RBs lesere at Molde Kommune sliter med å holde sine budsjetter. Et av de områdene som sliter mest har vært Helse og Omsorg. For å se hva som kunne gjøres med å få til innsparinger på en begrenset del av denne sektoren engasjerte kommunen et eksternt konsulentfirma (Rune Devold AS) for å gjennomgå driften av TFH (Tiltak for Funksjonshemmede).

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 8. november 2019

                                       

Levert av Ascentia AS