Nye bestemmelser om pårørendestøtte

Fra og med 1. oktober kommer  nye bestemmelser om pårørendestøtte. Endringen dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøring av rettighetene til pårørende med sterkere lovtekst. Stortinget har vedtatt å styrke pårørendes situasjon gjennom endringer i helse – og omsorgstjenesteloven.

Lovendringene kan gi positive effekter ved at forhold klargjøres, men det innføres ikke spesielle nye rettigheter eller plikter. Kommunene pålegges en spesifikk plikt til opplæring og veiledning av pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver og omsorgslønn skifter navn til omsorgsstønad. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttes klarere til avlastning støtte til pårørende blir gitt et egen lovbestemmelse.

Helse- og omsorgsloven gir kommunens plikter. Individets rettigheter finner en i pasient- og brukerrettighetsloven. Pårørende skrives klarere inn i pasient og brukerrettighetsloven. Folketrygdloven får nytt sjette ledd i § 6-4. Dersom det kan være adgang både til hjelpestønad og kommunal  omsorgsstønad, anvendes hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling av og utmåling av omsorgsstønaden .

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen

BPA, brukerstyrt personlig assistanse

Legg igjen en kommentar

Levert av Ascentia AS