Mener at funksjonshemmede bør tas med i ytringsfrihetskommisjonen

I en kronikk i Aftenposten 19. februar mener tre medlemmer fra Arbeiderpartiets ressursgruppe for funksjonshemmede – Ann Marit Sæbønes, Marte Oppedal Vale og Jens O. Simensen – at de funksjonshemmede og deres behov må bli viet plass i ytringsfrihetskommisjonen, som regjeringen presenterte 14. februar.

«Ytringsfrihetskommisjonen skal styrke bred deltagelse i samfunnsdebatten. Til tross for dette har ikke statsråd Abid Raja (V) funnet plass til en representant for funksjonshemmede, skriver medlemmene på starten av artikkelen, før de fortsetter: «Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, CRPD, slår fast at funksjonshemmede har rett til ytringsfrihet på lik linje med andre, og at de bør delta aktivt i prosesser som leder til politiske beslutninger. Norge har ratifisert konvensjonen.»

Videre skriver de: «Likevel utelates funksjonshemmede og deres erfaringer systematisk i offentlige utvalg og utredninger. Vi vet at funksjonshemmede ikke har lik tilgang til informasjon eller like muligheter til å delta i samfunnsdebatten. Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i demokratiske og besluttende organer.»

Mot slutten skriver medlemmene: «Barrierene ligger ikke bare i manglende tilgjengelighet, men også at funksjonshemmede glemmes der underrepresenterte medlemmer skal huskes. Hardt ytringsklima, bagatellisering av hatefulle ytringer og hersketeknikker brukes også mot funksjonshemmede. Statsråden bør derfor umiddelbart sørge for at en representant for funksjonshemmede oppnevnes som fullt medlem av kommisjonen.»

Ytringsfrihet for alle? Inkluder funksjonshemmede!

Ytringsfrihetskommisjonen skal styrke bred deltagelse i samfunnsdebatten. Til tross for dette har ikke statsråd Abid Raja (V) funnet plass til en representant for funksjonshemmede. Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, CRPD, slår fast at funksjonshemmede har rett til ytringsfrihet på lik linje med andre, og at de bør delta aktivt i prosesser som leder til politiske beslutninger.

Levert av Ascentia AS