Funksjonshemmede oppfordres til å søke jobb

Mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, men få er aktive arbeidssøkere. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie oppfordrer flere til å gå på jobbjakt. – Vi legger virkemidlene på bordet for at inkludering skal være enkelt for arbeidsgiverne å ansette, legger hun til.

Tidligere denne uken la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram nye tall som viser at andelen funksjonshemmede i jobb holder seg stabilt på 43,8 prosent.   Tallet har knapt flyttet seg de siste årene, til tross for en lang rekke tiltak som skal sørge for å få flere inn i arbeidslivet. Nå er det regjeringens Inkluderingsdugnad som skal gjøre jobben.

– Er tallet en indikasjon på at tiltakene ikke virker godt nok?

– Sysselsettingen blant funksjonshemmede har vært stabil over mange år, og de ferske SSB-tallene viser at vi ikke er ferdige med innsatsen med å inkludere flere inn i arbeidslivet. Samtidig ser vi at flere nå melder om at de har fått tilpasset sin arbeidssituasjon. Det er positivt, svarer Hauglie i en e-post til Handikapnytt. 

Selv om det er en stor andel funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, viser SSBs tall at bare 2,7 prosent av dem som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne, er arbeidsledige – altså aktiv arbeidssøker. Dette er samme prosent som i arbeidsstyrken for øvrig, men her er en langt større andel sysselsatt: 74,1 prosent mot 43,8 prosent blant dem som har nedsatt funksjonsevne. I denne sammenhengen er arbeidsledig definert som en «person uten inntektsgivende arbeid, men som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha fåttt seg arbeid i løpet av uka eller de to påfølgende ukene»

– Jeg registrerer at mange funksjonshemmede ønsker å komme i jobb, samtidig som det er en mindre andel som aktivt søker arbeid og er klare for å begynne å jobbe, påpeker Anniken Hauglie.  

SSBs statistikk viser også at sju av ti – 70 prosent av dem som i undersøkelsen oppgir å ha nedsatt funksjonsevne og ikke er sysselsatt – sier at de ikke ønsker arbeid. Når Statistisk sentralbyrå skal kartlegge funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet, definerer de funksjonshemning som «varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv».

De som utgjør grunnlaget for SSBs statistikk om funksjonshemmede i arbeid er deltakere i arbeidskraftundersøkelsen som har svart ja på følgende:

«Med funksjonshemming menes varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv. Det kan for eksempel være nedsatt syn, hørsel eller bevegelighet, lese- og skrivevansker, hjerte- eller lungeproblemer, psykiske lidelser osv. Har du etter din mening en funksjonshemning?»

Anniken Hauglie er enig i at det trengs mer innsats for å få flere funksjonshemmede i jobb. Det er gode tider i store deler av arbeidsmarkedet, og mange arbeidsgivere trenger folk. Og da har vi en gyllen sjanse til å ha likestilling, inkludering og jobbmangfold på dagsorden, skriver hun til Handikapnytt. Hun ser Inkluderingsdugnaden som et viktig bidrag til denne gylne sjansen:

– Regjeringen går også foran og har satt oss som mål at fem prosent av nyansatte i statlig sektor skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi jobber hardt sammen med Nav og andre etater for å holde trykket oppe og få til gode samarbeid, skriver hun.

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at departementene selv var langt unna å realisere målet om fem prosent nyansatte fra Inkluderingsdugnadens målgruppe.  

Arbeidsministeren oppfordrer funksjonshemmede til å søke jobb

Det er mange ledige stillinger der ute og jeg håper mange med nedsatt funksjonsevne nå benytter sjansen til å søke jobber og vise fram alt de har å bidra med i arbeidslivet. Det uttaler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Handikapnytt.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 9. september 2019

Levert av Ascentia AS