Det politiske flertallet mener funksjonshemmedes menneskerettigheter har liten betydning

Mye ville vært annerledes hvis funksjonshemmede selv, myndigheter og interesseorganisasjoner, hadde hatt mer kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter, mener forsker og forfatter Kjersti Skarstad. Skarstad er statsviter. Under arbeidet med mastergraden i menneskerettigheter som hun fullførte i 2012, gikk det opp for henne at man lærte om ulike minoritetsgrupper og sårbare grupper, om folk som er utsatt for menneskerettighetsbrudd – men ingenting om funksjonshemmede.

  Kjersti Skarstad tok Norges første doktorgrad om funksjonshemmedes menneskerettigheter i 2018. Nå har hun gitt ut boka «Funksjonshemmedes menneskerettigheter – fra prinsipper til praksis». Den fremste årsaken til utgivelsen er ifølge forfatteren at det er lite kunnskap på feltet. – Måten vi tenker på og holdningene våre påvirker hva vi gjør. Å få kunnskap og informasjon om menneskerettigheter har stor betydning, sier hun til Handikapnytt. Nå sitter hun på Halvbroren bokkafé i Oslo, men det er ikke noe halvt over engasjementet hennes. Det er fullt og helt. Skarstad mener mye positivt er skjedd på feltet de siste årene, ikke minst grunnet konvensjonen for menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som ble vedtatt av FN i 2006. – Likevel: Det er nesten skremmende hvor lite oppmerksomhet det har vært på dette feltet, sier hun.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet søkte hun opp forskningsartikler innenfor statsvitenskap internasjonalt for de siste 27 årene. 0,01 prosent av artiklene handlet om funksjonshemmede og menneskerettigheter. – Det er så å si ingenting. Det er mye mer innenfor helsefagene, også har man jo en egen fagretning som heter disabilty studies. Men innenfor statsvitenskap, som er det faget som handler om makt, politikk og styringssystemer, er det praktisk talt glemt, konkluderer hun. Kjersti Skarstad har en bror med nedsatt funksjonsevne og mener det gjorde bildet enda klarere. Hun så et gedigent forskningsgap, og tenkte at hvis det var ett område det virkelig trengtes forskning på, og ett sted hun virkelig kunne bidra, så var det her.  Skarstad har jobbet mye med forskningsformidling. – Uansett hvor teoretisk forskning kan være, er det viktige for meg at det handler om noe som betyr noe for folk i hverdagen, ivrer hun. Da må den også gjøres forståelig, og den største jobben med boka har vært å presentere kunnskapen på en måte som alle kan skjønne. Boka er ment å være en lett forståelig innføringsbok i temaet. Den er rettet mot høgskole- og universitetsstudenter, men er også ment for fagfolk på menneskerettighetsfeltet, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og praktikere som jobber med funksjonshemning.

– Hva er en menneskerettighet, egentlig? – Det er rettigheter vi har kun fordi vi er mennesker. Derfor har alle mennesker like rettigheter. De er grunnleggende for at man skal bli respektert som individ og for at vi skal bli behandlet på en god og rettferdig måte av våre medborgere og av myndighetene. Det er den filosofiske, grunnleggende  definisjonen. Det er også en måte å forstå samfunnet på. Så kommer menneskerettighetene til uttrykk i ulike menneskerettskonvensjoner som er fremforhandlet politisk, sånn at definisjonen av hva det å beskytte menneskerettighetene innebærer, er i stadig utvikling. Norge  godkjente CRPD i 2013. I mars i år fikk Norge kritikk i en høring i FNs CRPD-komite i Genève. Kritikken gikk blant annet på manglende verdsettelse av funksjonshemmedes rettigheter og på at Norge svikter på et inkluderende utdanningssystem. Vergemålslovgivningen og tvangsbruk overfor personer med utviklingshemning og psykisk sykdom ble også nevnt, og Norge fikk kritikk for at personer fratas rettslig handleevne. Norge har ikke inkorporert CRPD i nasjonalt lovverk. Det politiske flertallet mener det ikke har noen praktisk betydning. Les hele saken i Handikapnytt.no

Vil tette stort kunnskapshull om funksjonshemmedes rettigheter

I 2018 tok Kjersti Skarstad Norges første doktorgrad om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Nå har hun gitt ut boka «Funksjonshemmedes menneskerettigheter – fra prinsipper til praksis». Den fremste årsaken til utgivelsen er ifølge forfatteren at det er lite kunnskap på feltet. – Måten vi tenker på og holdningene våre påvirker hva vi gjør.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 15. september 2019

Levert av Ascentia AS